فارس > شیراز > شیراز -خیابان فلسطین -چهار راه حکیمی -موسسه چشم انداز
09382252774
irstudent80@gmail.com

توضیحات
کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه) 
همراه با فیلم آموزشی
تالیف :
دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی 
تلفن فروش:
07132320953
09382252774
آدرس :
شیراز -خیابان فلسطین -چهار راه حکیمی -موسسه چشم انداز 
www.gisland.org
فهرست مطالب:
پیشگفتار	7
راهنمای استفاده از کتاب	8
اصطلاحات رایج در مقاله نویسی	10
انتخاب موضوع(Subject)	21
1-3- هدف از انتخاب موضوع	22
2-3- مثال های کاربردی	23
1-2-3-  استفاده از تجارب شخصی	23
2-2-3- ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین المللی	23
3-2-3- استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته	23
4-2-3- استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها	24
5-2-3- استفاده از کتب تخصصی لاتین	24
6-2-3- مقالات علمی پژوهشی و ISI	24
7-2-3- اولویت های پژوهشی دولت ها، دانشگا ها، شرکت ها و موسسات خصوصی	25
8-2-3- شرکت در جلسیات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری	26
9-2-3- فیلم های مستند و شبکه های خبری	29
10-2-3- اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی	29
11-2-3- نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها	29
12-2-3- ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت	31
3-3-اشتباهات رایج	32
4-3- تکلیف	32
عنوان(Title)	33
1-4- هدف از عنوان	34
2-4- مثال های کاربردی	35
3-4- اشتباهات رایج	36
4-4- تکلیف	37
نویسندگان(Authors)	38
1-5- هدف از نویسندگان	39
1-1-5- نگارش لیست نویسندگان	39
2-1-5- فزودن افیلیشن نویسندگان	39
3-1-5- نگارش مشخصات نویسنده رابط	40
2-5- مثال های کاربردی	41
3-5- اشتباهات رایج	43
4-5- تکلیف	43
چکیده(Abstract)	44
1-6- هدف از چکیده(Abstract)	45
1-1-6- ساختار يا محتواي يک چکيده	46
2-1-6- مشکل	46
3-1-6- ارائه هدف دريک يا دو جمله	46
4-1-6- داده‌ها(Data)	46
5-1-6- جامعه پژوهش	47
6-1-6- تکنیک‌های آماری و مدل های ریاضی	47
7-1-6- ارائه نتایج	47
8-1-6- ارائه تفسیر	47
2-6- مثال های کاربردی	47
3-6- اشتباهات رایج	53
4-6- تکلیف	54
جملات پرکاربرد در چکیده(Abstract)	54
کلمات کلیدی(KeyWords)	57
1-8- هدف از کلمات کلیدی	58
2-8- مثال های کاربردی	58
3-8- اشتباهات رایج	60
4-8- تکلیف	61
مقدمه(Introduction)	62
1-9- هدف از مقدمه	63
2-9- ساختار مقدمه	64
3-9- مثال های کاربردی	67
4-9- اشتباهات رایج	79
5-9- تکلیف	80
جملات پرکاربرد در مقدمه	81
مواد و روش ها(Materials and Methods)	91
1-11- هدف از مواد و روش ها	92
1-1-11- معرفی پروژه	94
2-1-11- روش شناسی	95
3-1-11- ابزار پژوهش	95
4-1-11- جامعه پژوهش	95
5-1-11- محدوده و محدودیت ها	95
2-11- مثال های کاربردی	96
3-11- اشتباهات رایج	105
روش های پرکاربرد در فنی مهندسی	107
1-12-روش المان محدود	108
2-12- روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات	111
3-12- دینامیک سیالات محاسباتی  Computational fluid dynamics (CFD)	113
4-12- رگرسیون	116
5-12- تکلیف	117
جملات پرکاربرد در مواد و روش ها	118
نتایج(Results)	124
1-14- هدف از نتایج	125
1-1-14- ساختار نتایج یا یافته ها:	125
2-1-14- یافته ها و نتایج توصیفی	126
3-1-14- یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی	126
2-14- ارائه نتایج یا یافته ها:	127
1-2-14- ارائه نتایج به صورت جدا	127
2-2-14- ارائه نتایج به صورت مجزا	127
3-14- چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها: 		128
4-14- مثال های کاربردی130
5-14- اشتباهات رایج	137
6-14- تکلیف	138
جملات پرکاربرد در نتایج	139
بحث(Discussion)	143
1-16- هدف از بحث	144
2-16- مثال های کاربردی	145
3-16- اشتباهات رایج	148
4-16- تکلیف	148
جملات پرکاربرد در بحث	149
نتیجه گیری(Conclusion)	154
1-18- هدف از نتیجه گیری	155
2-18- ساختار بخش بحث و نتیجه‌گیری	155
3-18- مثال های کاربردی	155
4-18- اشتباهات رایج	161
5-18- تکلیف	162
جملات پرکاربرد در نتیجه گیری	163
پیشنهادات(Further Research)	166
1-20- هدف از پیشنهادات	167
2-20- مثال های کاربردی	167
3-20- اشتباهات رایج	168
4-20- تکلیف	168
جملات پرکاربرد در پیشنهادات	169
تقدیر و تشکر(Acknowledgments)	172
1-22- هدف از تقدیر و تشکر	173
2-22- مثال های کاربردی	173
3-22- اشتباهات رایج	174
4-22- تکلیف	174
جملات کاربردی در تقدیر و تشکر	175
منابع(References)	178
1-24- هدف از منابع	179
1-1-24-  شیوه های استناد برون متنی	180
1-1-1-24 شیوه نامه ونکوور(Vancouver system)	180
2-1-1-24-شیوه نامه شیکاگو(Documentary- Note or Humanities Style)	181
2-1-24- شیوه های استناد درون متنی	181
1-2-1-24- شیوه انجمن روانشناسی آمریکا(American Psychology Association =APA)	181
3-1-24- شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا(Modern Language Association =MLA)	181
2-24- استناد به منابع چاپی در شیوه APA	182
1-2-24- اثر دارای یک پدید آورنده	182
2-2-24- اثر دارای دو پدید آورنده	183
3-2-24-اثر دارای سه تا پنج نویسنده	184
4-2-24- اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده	185
5-2-24- گروه به عنوان نویسنده	186
6-2-24-  اثر دارای نویسنده مجهول	187
7-2-24- اثر با تاریخ نشر نا معلوم	187
8-2-24- دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف	188
9-2-24- چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه	189
10-2-24-استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول	190
3-24- درج منابع در فهرست مأخذ	192
1-3-24-استناد به کتاب در فهرست مأخذ	192
2-3-24- استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم	196
3-3-24- استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ	196
4-3-24- استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ	198
5-3-24- استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ	198
6-3-24-استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ	199
7-3-24- استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ	200
8-3-24- استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ	200
9-3-24-استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ	201
10-3-24-استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ	201
11-3-24- استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ	202
12-3-24- استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ	204
13-3-24- استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ	205
4-24- قواعد استناد به منابع الکترونیکی	206
1-4-24- استناد در متن	206
2-4-24- استناد در فهرست مآخذ	207
5-24- ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی	207
6-24- استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی	210
7-24- استناد به یک مدرک موجود در وب گاه	211
8-24- استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:	212
9-24- مثال های کاربردی	214
10-24- اشتباهات رایج	216
11-24- تکلیف	216
آماده کردن مقاله برای ژورنال	217
1-25- هدف از ارسال مقاله	217
2-25- مثال های کاربردی	220
3-25- اشتباهات رایج	229
4-25- تکلیف	229
ارسال مقاله(Submit)	230
1-26- ارسال مقاله برای مجلات خارجی	231
2-26- ار سال مقاله ازطريق سيستم آنلاين	231
Open Acess 6-26- ارسال مقاله به مجلات3-26- ار سال مقاله از طريق ايميل به سردبير	231
1-3-26- ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )	231
2-3-26-    ازطريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)	241
4-26- از طريق ايميل به سردبير	264
5-26- از طريق سايت مجله	265
7-26- اشتباهات رایج	307
8-26- تکلیف	307
پیوست	308
فهرست منابع	312
  • کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.